Ochrona powietrza tematem konkursu w Wielkopolsce

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” – to tytuł Konkursu, do udziału w którym zaprasza Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jego pierwsza edycja poświęcona jest ochronie powietrza. Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej. Ma się to dokonywać przez podkreślanie zagrożeń, jakie dotykają środowisko przyrodnicze oraz

Aktualizacja Programu ochrony powietrza – konsultacje w Małopolskich miastach

W najbliższych dniach w większych miastach Małopolski odbywać się będą spotkania konsultacyjne, dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zaprasza do udziału w spotkaniach i podkreśla, że rośnie świadomość zagrożeń płynących z oddychania złej jakości powietrzem. Dowodzą tego – jak podaje samorząd województwa – badania opinii

By oddychać czystym powietrzem

Podczas festynu „Żegnamy lato na rok”, który 3 września br. odbył się w Ostrowie Wielkopolskim, zainaugurowana została miejska kampania edukacyjna poświęcona przeciwdziałaniu niskiej emisji. W ramach kampanii, której towarzyszy hasło: „Chcemy oddychać w Ostrowie!”, prowadzone będą konkursy i różne wydarzenia związane z ochroną środowiska, w mieście pojawią się też bilbordy, banery i plakaty. Rozdawane będą

Kontrole pojazdów i pieców pod katem jakości spalin

Pod koniec sierpnia br. Urząd Miejski we Wrocławiu podsumował prowadzone na terenie miasta działania kontrole spalin, które wykonywane są przy pomocy dymomierzy i stacji badawczej. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) we Wrocławiu korzystają z 17 dymomierzy, a na użytku tej drugiej jest także przewoźna stacji badawcza pojazdów oraz analizator spalin. Wrocław dofinansował zakup tego

Zmiana kotłowni – mniejsza emisja

Zmiana, zaopatrującej osiedle Słoneczne w Starym Sączu, kotłowni węglowej na kotłownię gazowo-olejową w znaczny sposób poprawi stan powietrza w mieście. Poprawa ta będzie możliwa dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu o ok. 12 tys. kg, dwutlenku siarki o ok. 4 tys. kg, dwutlenku węgla o ok. 650 tys. kg i tlenku węgla

Pomiary zanieczyszczenia powietrza z samochodu elektrycznego

We wtorek 30 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu Miasta Wrocławia, podczas którego zademonstrowane zostały trzy nowo zakupione przez wrocławski magistrat samochody elektryczne. Dwa z pojazdów będą wykorzystywane do pracy w terenie przez urzędników miejskich, głównie z Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Samochody te przydadzą się m.in. do wyjazdów interwencyjnych oraz

Ozon w Wielkopolsce bez ryzyka przekroczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) opublikował wyniki siódmej w tym roku oceny ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Dotyczyła ona ozonu. Jak podaje WIOŚ, 20 sierpnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomu docelowego dla ozonu na obszarze województwa wielkopolskiego. Oceny tej dokonano na podstawie analizy liczby przypadków przekroczeń wartości docelowej z

Jakość małopolskiego powietrza w czerwcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował „Informację o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim w okresie 1-30 czerwca 2016 roku”. Zawarto w niej informację, że w omawianym miesiącu ciągłe pomiary substancji zanieczyszczających powietrze prowadzono w 17 automatycznych stacjach monitoringowych. Sześć spośród nich zlokalizowanych było w Krakowie, dwie w Tarnowie, a dziewięć umiejscowionych w strefie małopolskiej

Niska emisja w Rybniku na celów(NIK)u

W okresie od 15 kwietnia do 03 czerwca br. katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła w Straży Miejskiej w Rybniku kontrolę, pt. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”. Jak poinformowała Straż Miejska w Rybniku, kontroli poddane zostały wszelkie działania tej jednostki prowadzone na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji na terenie

Wymiana pieców węglowych – dofinansowanie w Małopolsce

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie. Z pieniędzy dostępnych na ten cel skorzystać będą mogli właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy zachcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go prośrodowiskowym systemem ogrzewania. W grę wchodzi zastąpienie pieca węglowego piecem na biomasę

Facebook