Ostrzeżenie dla Mazowsza

W związku z ryzykiem przekroczenia w 2016 r. dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu mazowieckie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) wydało ostrzeżenie. W ocenie Centrum normy jakości powietrza mogą zostać przekroczone na obszarze całego województwa dla benzo(a)pirenu i w niektórych miastach i gminach, w zakresie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku azotu.

Dolny Śląsk przeciw smogowi

– Smog to dzisiaj problem nie tylko stolicy regionu, ale wielu miast Dolnego Śląska, m.in.: Legnicy, Wałbrzycha, Nowej Rudy. Chcemy  rozpocząć działania, aby zatrzymać niskoemisyjne zanieczyszczenie powietrza. Aby działania te były skuteczne muszą funkcjonować instrumenty wspomagające, pochodzące np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy dotacji rządowych, po to, aby system spalania skutecznie zmienić, tak aby

Wzrost liczby niskoemisyjnych aut w stolicy

Jak poinformował Urząd Miasta Warszawa w 2015 r. liczba zarejestrowanych w stolicy pojazdów hybrydowych i elektrycznych w porównaniu do 2014 r. wzrosła blisko czterokrotnie. Warto przypomnieć, ze jeszcze na koniec 2013 r. były tam zarejestrowane tylko 272 pojazdy hybrydowe i 37 elektrycznych. Już w 2014 r. nastąpił niemal dwukrotny wzrost – liczba ta zwiększyła się

Bez przekroczeń w Wielkopolsce

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikował wyniki wstępnej analizy przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego w ubiegłym roku. Wykazano, że na żadnej stacji pomiarowej w województwie wielkopolskim nie stwierdzono ani przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku, ani wystąpienia poziomów informowania i alarmowego. Na podstawie: poznan.wios.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Forum na rzecz czystego powietrza

Kraków prowadzi szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie jakości powietrza. Wzmocnieniu efektywności tych działań mają również służyć spotkania przedstawicieli władz miasta i strony społecznej, które odbywają się pod hasłem: „Forum na rzecz czystego powietrza”. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w miniony czwartek (4 lutego br.) w Miejskim Centrum Dialogu. Powołanie Forum na

Wsparcie dla wrocławskiej Policji

Policja we Wrocławiu ma się „wzbogacić” o 10 mobilnych analizatorów spalin. Ich zakup zapowiedział Urząd Miejski. Jest to odpowiedź na dane, które mówią, że 20% zanieczyszczeń powietrza pochodzi z rur wydechowych samochodów. Urząd poinformował, że Policja i Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego (WITD) zbadały spaliny z 500 samochodów i z tej liczby 10% nie spełniało norm.

Plan niskoemisyjny dla Legnicy

W Legnicy radni przyjęli Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej dla Legnicy do roku 2020. Jego przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.   Plan to dokument o charakterze strategicznym, który określa niezbędne działania zarówno po stronie Miasta, jak i wielu innych instytucjonalnych i prywatnych podmiotów na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zakłada on m.in. rozwój

KAWKA na rzecz czystszego powietrza we Wrocławiu

Dofinansowanie na likwidację pieców węglowych i wymianę ich na systemy ogrzewania przyjazne dla środowiska (ogrzewanie gazowe, elektryczne i panele słoneczne, bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) dostępne jest we Wrocławiu w ramach Programu KAWKA. Miasto przystąpiło do Programu w 2014 r., dzięki czemu otrzymało dotację z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Emisja z samochodów pod unijną kontrolą

Komisja Europejska (KE) zaproponowała istotne zmiany przepisów dotyczących homologacji samochodów. Obecnie za dopilnowanie zarówno, by dany pojazd spełniał wymogi niezbędne do wprowadzenia go do obrotu, jak i producentów, w zakresie przestrzegania odpowiednich przepisów unijnych, odpowiedzialne są organy krajowe. Stąd też w propozycjach zawarto podniesienie poziomu badań pojazdów na szczebel unijny i wzmocnienie nadzoru nad samochodami

GIOŚ o jakości powietrza w strefach

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach. Jest ona prowadzona w odniesieniu do substancji, dla których określone zostały wartości normatywne stężeń w powietrzu. Stosowne badania w tym zakresie prowadzą wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), na ich podstawie, opracowuje zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny

Facebook