Konsultacje społeczne Planu gospodarki niskoemisyjnej

Starostwo Powiatowe w Kaliszu poinformowało o opracowywaniu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Dokumenty, opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego, zostały poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 14. marca br. Można się z nimi zapoznać również

Wrocław ruszył z kampanią informacyjną

Urząd Miasta Wrocławia rozpoczął kampanię informacyjną, której adresatem są wrocławianie, a przesłanie związane jest z uświadomieniem, że każdy z nich ma wpływ na to jakim powietrzem oddychają. Zależy to bowiem z dużej mierze od tego, w jaki sposób ogrzewają oni swoje mieszkania i domy. Magistrat podkreśla, że w okresie grzewczym, przez około 70 dni w

„Czyste Powietrze Pomorza” – szansa na dotację

Mieszkańcy Gdyni, za sprawą kolejnej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, mają możliwość uzyskania dotacji na modernizację źródeł ciepła. Największe wsparcie finansowe można uzyskać, w sytuacji, gdy piec lub kocioł węglowy zostanie zastąpiony przyjaźniejszym środowisku źródłem ogrzewania. Program dopuszcza również ograniczenie zużycia węgla lub koksu w eksploatowanych

Rozbudowana instalacja odpylania

Zaopatrzenie w ciepło jest podstawowym elementem bytowania ludzi w naszej szerokości geograficznej. Podstawowym jego źródłem jest spalanie węgla. Ważne jest jednak by przy zaopatrzeniu w ciepło zadbać też o ochronę powietrza. Przykładem działań temu służących może być Rejonowa Kotłownia „Pod Grapą” w Żywcu, gdzie zakończono rozbudowę instalacji odpylania spalin. W ramach inwestycji dofinansowanej przez Wojewódzki

Pył PM2,5 w Poznaniu w normie, gorzej w Kaliszu i Pleszewie

Na swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) przedstawił wyniki wstępnej analizy stężeń pyłu PM2,5 za rok 2015. Poinformował przy tym, że poziomem normatywnym dla tego rodzaju pyłu zawieszonego jest stężenie średnie dla roku kalendarzowego wynoszące 25 μg/m3. Wyniki analizy zostały przedstawione, dla trzech stanowisk pomiarowych: w Poznaniu przy ul. Polanka, w

Ograniczanie niskiej emisji w Tychach

Tyscy radni przyjęli Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. Zakłada on dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne, w tym na montaż kolektorów słonecznych. Rozpoczącie zbierania wniosków o dofinansownie od zainteresowanych mieszkańców planowane jest na marzec. Miasto zastrzega jednak, że Program dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła będzie realizowany pod warunkiem otrzymania na ten

Mniejsza emisja z lotnictwa

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła porozumienie, które zostało zawarte w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 8 lutego br. podczas spotkania w Montrealu. Działający w ramach ICAO Komitet ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska przyjął wówczas standardy dotyczące emisji CO2 i certyfikowania samolotów pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Szacuje się, że dzięki zawarciu

List do Ministra

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia i jednocześnie prezes zarządu Unii Metropolii Polskich wystosował pismo do prof. Jana Szyszko, ministra środowiska z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadziłaby do zmiany przepisów, dotyczących jakości powietrza. W liście tym czytamy, że: „Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na zdrowie mieszkańców miast w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza, a zwłaszcza

Analiza trendów zanieczyszczenia powietrza w Łódzkiem

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przedstawiła analizę trendu zmian zanieczyszczeń powietrza – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, na wybranych stacjach pomiarowych w woj. łódzkim na przełomie 2015/2016. Analiza przedstawia m.in. liczbę dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Przekroczenia tego parametru stwierdzono dla roku stwierdzono na 8 z 15 stanowisk pomiarowych. Na podstawie tych

Internetowa prognoza jakości powietrza dla Małopolski na nowo

Dotychczas funkcjonująca strona prezentująca dane na temat jakości powietrza w Małopolsce została zastąpiona przez nowy serwis. Stronę, która zyskała nową szatę graficzną, lepszą czytelność i funkcjonalność, uruchomił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Strona prezentuje aktualne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz prognozę jakości powietrza, z 48-godzinnym wyprzedzeniem, dla całego regionu. Będzie też publikować informacje o ewentualnych

Facebook