Analiza trendów zanieczyszczenia powietrza w Łódzkiem

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przedstawiła analizę trendu zmian zanieczyszczeń powietrza – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, na wybranych stacjach pomiarowych w woj. łódzkim na przełomie 2015/2016.

Analiza przedstawia m.in. liczbę dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Przekroczenia tego parametru stwierdzono dla roku stwierdzono na 8 z 15 stanowisk pomiarowych. Na podstawie tych wyników oraz tendencji obserwowanych w latach ubiegłych, stwierdzono, z dużym prawdopodobieństwem, że także w I kwartale bieżącego roku, na tych samych ośmiu stanowiskach, wystąpi przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego omawianego parametru.

Treść Analizy dostępna tutaj.

Na podstawie www.wios.lodz.pl

Udostępnij

Facebook