List do Ministra

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia i jednocześnie prezes zarządu Unii Metropolii Polskich wystosował pismo do prof. Jana Szyszko, ministra środowiska z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadziłaby do zmiany przepisów, dotyczących jakości powietrza.

list_do_ministra

W liście tym czytamy, że: „Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na zdrowie mieszkańców miast w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza, a zwłaszcza ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim tzw. niska emisja pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych instalacji grzewczych, a także emisja komunikacyjna. Rosnąca świadomość społeczna dotycząca tych zagrożeń sprawia, że mieszkańcy oczekują od samorządów podjęcia radykalnych i skutecznych działań w tej dziedzinie”. Autor listu zwraca przy tym uwagę, że obowiązujące prawo nie daje samorządom skutecznych narzędzi na rzecz poprawy jakości powietrza. Stąd też zwraca się z prośbą do Ministra o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. W opinii prezydenta Dutkiewicza szczególnie pilne jest przygotowanie przepisów określających jakość paliw dopuszczanych do sprzedaży detalicznej, ustalających standardy emisyjne dla kotłów domowych oraz wprowadzających narzędzia skutecznej kontroli przestrzegania tych wymogów. „Wprowadzeniu tych regulacji powinny towarzyszyć programy osłonowe dla uboższych mieszkańców, dla których koszt instalacji oraz eksploatacji proekologicznych instalacji grzewczych okaże się zbyt duży” – czytamy w liście. Rafał Dutkiewicz pisze też, że w ramach prac legislacyjnych należałoby też uwzględnić zmiany w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Chodzi o możliwość „określania sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ze wskazaniem dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków przy eliminacji źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym”. W liście stwierdza się, że niezbędne jest również wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w miastach, z możliwością dopuszczenia w nich wyłącznie ruchu pojazdów spełniających podwyższone normy emisyjne.

Na podstawie www.wroclaw.pl

Udostępnij

Facebook