Jakość paliw stałych – apel do premiera i ministra

Miasto Rybnik oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zgłosiły swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Prezydent Rybnika zwrócił się też do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o gruntowną poprawę projektu rozporządzenia.

Uwagi oraz apel są odpowiedzią na ogłoszone 13 sierpnia br. przez Ministerstwo Energii konsultacje projektu ww. rozporządzenia. Zdaniem prezydenta Rybnika konsultowany projekt rozporządzenia nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Jakość paliw stałych

„Dla sektora komunalno-bytowego nadal będą dopuszczone do sprzedaży odpady węglowe oraz węgle o wysokiej zawartości popiołu, siarki i wilgoci. Zwracam się więc do Pana z prośbą o interwencję w tej sprawie i nakłonienie Ministra Energii do gruntownej poprawy projektu Rozporządzenia” – napisał Piotr Kuczera, prezydent Rybnika w apelu do premiera.

Wśród zgłoszonych do Ministra Energii uwag w stanowiskach Miasta Rybnika oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego znalazło się m.in. zastrzeżenie dotyczące tego, że projekt rozporządzenia dopuszcza do obrotu muły i flotokoncentraty węglowe oraz węgle brunatne co jest sprzeczne z „uchwałą antysmogową” sejmiku województwa śląskiego.

Uwagi dotyczyły ponadto modyfikacji zapisów, których stosowanie umożliwiałoby mieszanie lepszego jakościowo miału z odpadem węglowym. Zdaniem samorządowców, w rozporządzeniu należałoby wprowadzić także szczegółowe wymagania dla paliwa dedykowanego dla kotłów klasy 5 i ecodesign, które powinno charakteryzować się odpowiednimi parametrami, tj. wysoką kalorycznością oraz niską zawartością popiołu, siarki i wilgoci. Tylko takie paliwo gwarantuje dotrzymanie standardów emisyjnych tych instalacji.

W przekazanych uwagach zaakcentowano także fakt, że projekt rozporządzenia umożliwia wprowadzanie do obrotu paliw stałych zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, co jest sprzeczne z zapisami obowiązującej „Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw” (z 25 sierpnia 2006 r.) – ustalony próg to co najmniej 90%.

Wskazano także na konieczność znaczącego ograniczenia zawartości siarki, popiołu i wilgoci w paliwach dopuszczonych do spalania w domowych kotłach i piecach.

Proponowana maksymalna zawartość wilgoci 20%, plus 3% dopuszczalnego odchylenia, będzie nie tylko utrudniać walkę o czyste powietrze, ale również godzić w interesy kupujących, którzy w każdej tonie węgla będą płacić za 200 kg wody. To, że dopuszczono odchylenia od wartości parametrów jakościowych paliw stałych w rzeczywistości spowoduje dalsze obniżenie ich standardów jakościowych – podkreśla prezydent Kuczera.

Rybnicki magistrat zaznacza również, że uchwała „antysmogowa” dla wojewódzka śląskiego zobowiązuje gminy do kontrolowania i karania mieszkańców za spalanie w instalacjach węgli brunatnych, mułów węglowych, flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%. Za nie wykonywanie tych zobowiązań Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie nakładał kary na gminy. Wyklucza się to z zaproponowanym projektem rozporządzenia, uniemożliwiając gminom wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Uwagi zostały przekazane do wiadomości Piotrowi Woźnemu, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook