Inwentaryzacja emisji w Rybniku

Aktualizacja programu ochrony powietrza wymaga m.in. posiadania informacji nt. źródeł tzw. niskiej emisji.Stąd też w Rybniku prowadzona jest ankietyzacja.

Jest ona realizowana przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Atmoterm, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Główny Instytut Górnictwa. Konsorcjum to na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowuje aktualizację „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”.

Inwentaryzacja emisji

W ramach tego działania do końca lipca na terenie Rybnika prowadzone są badania mające na celu zebranie informacji na temat wykorzystywanych przez mieszkańców źródeł ciepła. Zbieranie informacji ma również na celu inwentaryzację emisji zanieczyszczeń. Ankieterzy odwiedzają rybniczan w ich domach.

Inwentaryzacja emisji

Jak podkreśla Urząd Miasta Rybnika, ankieterzy wyposażeni są w identyfikatory oraz posiadają odpowiednie upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zadają oni pytania merytoryczne, dotyczące realizowanych badań i nie zbierają danych osobowych mieszkańców.

Przy okazji rybnicki magistrat informuje, że nie prowadzi akcji nakłaniających mieszkańców do niezwłocznej zmiany źródła ciepła na ekologiczne, pod groźbą kar finansowych.

Na podstawie www.rybnik.eu

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook