Zespołem w niską emisję!

W skład powołanego niedawno na Śląsku Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji weszło 35 osób. Są to przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz administracji państwowej. Nominacje wręczył im Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Zadanie Zespołu ma polegać na przygotowaniu założeń tzw. uchwały antysmogowej, która – po uchwaleniu przez Sejmik – miałaby objąć obszar całego województwa.

niska_emisja_śląsk

Można zadać pytanie dlaczego przedmiotem tej inicjatywy jest akurat ograniczanie tzw. niskiej emisji? Odpowiedź okazuje się być dość prosta. Otóż – jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – pomimo obserwowanej stałej poprawy jakości powietrza, nadal dużym problemem pozostają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz związanego z tymi zanieczyszczeniami benzo(a)pirenu. Jednocześnie z ocen jakości powietrza prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach niezbicie wynika, że aktualnie największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma emisja z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu, określana właśnie mianem „niskiej emisji”.

W prace Zespołu mają się także angażować parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną środowiska, a udział w przyszłym programie antysmogowym mają wziąć także kościoły katolicki i ewangelicki.

Na podstawie: www.slaskie.pl,  fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook