Jakość powietrza w Podkarpackiem oceniona

ocena_jakości_powietrza_podkarpackieWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) na swojej stronie internetowej zaprezentował wyniki oceny jakości powietrza w regionie za rok 2015.

Do przygotowania takiej oceny WIOŚ zobowiązany jest na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska, a jej celem jest przekazanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego informacji na temat czystości powietrza w regionie. Dokonana ocena stanowi bazę do opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza.

W opracowaniu uwzględniono wszystkie czynniki, które – zgodnie z prawem krajowym i unijnym – należy obejmować oceną. Są to zatem dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, pył PM2,5, a także metale, takie jak ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) oraz benzo(a)piren (B(a)P), które oznaczane są w pyle PM10.

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za ubiegły rok opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzone na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.

Pełna treść oceny jakości powietrza dostępna tutaj

Na podstawie: www.wios.rzeszow.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook