Warszawa w walce o czyste powietrze

Urząd Miasta Warszawy poinformował o podpisaniu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zarządzenia dotyczącego finansowania działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy. Na realizację tych przedsięwzięć przeznaczono 16 mld zł.

Podpisanie zarządzenia pozwala uruchomić środki finansowe przeznaczone na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Mieszczą się w nich przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, obejmujące termomodernizację budynków i modernizację źródeł ciepła i sieci dystrybucji energii. W tym zakresie ujęte jest także inwestowanie w stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Program, który ma służyć realizacji Planu obejmuje blisko 1000 projektów inwestycyjnych, z których ponad 700 będzie zrealizowanych przez m.st. Warszawę. Pozostałe inwestycje prowadzone będą m.in. przez uczelnie wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy energetyczne funkcjonujące w mieście. W pakiecie planowanych inwestycji są np. przebudowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych technologii (na wybranych ulicach), czy doprowadzenie ciepła sieciowego w budynkach komunalnych w kilku dzielnicach o wartości 84 mln zł. Jednak najwięcej środków z programu inwestycyjnego skierowane zostanie na inwestycje w transport publiczny.

Dzięki „Planowi gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, nasze miasto zyskuje skuteczne narzędzie w walce o redukcję emisji dwutlenku węgla, wzrost efektywności w zużyciu energii oraz poprawę jakości powietrza. A podpisane dzisiaj zarządzenie oznacza, że w ekologiczną Warszawę z czystszym powietrzem zainwestowanych zostanie w najbliższych latach 16 mld zł – powiedziała prezydent.

Powyższe działania mają pomóc w walce o poprawę jakości powietrza w stolicy. Warszawa – jak informuje Urząd Miasta – pod względem jakości powietrza, zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza za 2015 r.” przygotowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, mieści się w klasie C. Oznacza to, że występują dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zawartości w powietrzu substancji niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak pył zawieszony PM10, PM 2,5, dwutlenku azotu czy benzo(a)pirenu.

Urząd podkreśla jednak, że ciągłość działań podejmowanych przez miasto, mających na celu poprawę jakości powietrza, przynosi pozytywne efekty i liczba dni, w których dochodzi do przekroczenia stężeń dopuszczalnych jest coraz mniejsza.

Wśród dotychczasowych działań biuro prasowe Urzędu Miasta wylicza m.in. ograniczanie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania poprzez stopniowy rozwój sieci ciepłowniczej – o średnio 12 km/rok, dzięki czemu dziś aż 80% potrzeb cieplnych warszawiaków pokrywa warszawska sieć ciepłownicza. W dodatku w ciągu najbliższych lat planowane jest podłączenie do sieci cieplnej kolejnych 5 tys. mieszkań w 222 budynkach.

Ochrona_powietrza_w_Warszawie

Miasto dofinansowuje też wymianę indywidualnych źródeł energetycznych opalanych węglem na instalacje solarne i pompy ciepła. Ze względu na rosnące zainteresowanie samorząd w dalszym ciągu będzie dotować inwestycje w lokalne źródła energii odnawialnej, w szczególności takie jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Od grudnia 2006 r. Warszawa dofinansowała już 395 inwestycji związanych z OZE na łączną kwotę blisko 4,47 mln zł.

Wśród działań służących ograniczaniu emisji do powietrza szkodliwych substancji, realizowanych w Warszawie, wymienia się również inwestycje w rozwój systemu transportu publicznego, przede wszystkim opartego o transport niskoemisyjny, w tym głównie szynowy. Jednocześnie cały czas modernizowany jest tabor autobusowy – coraz więcej pojazdów spełnia najwyższe normy emisji spalin. Obecnie większość stołecznych autobusów spełnia normy emisji spalin Euro4 i wyższe. Jak podkreśla Urząd, tylko w tym roku na warszawskie ulice wyjechało 45 niskoemisyjnych autobusów (elektrycznych i zasilanych gazem LNG), a w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się ich co najmniej 130.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem polityki miasta w zakresie ochrony powietrza jest promowanie ruchu rowerowego. Na zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w zakresie poruszania się po mieście ogromny wpływ miało uruchomienie w 2012 r. pierwszych samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo. Dzięki rosnącej liczbie nowych tras rowerowych, rozszerzaniu infrastruktury parkingów i stojaków rowerowych, zwiększa się też liczba mieszkańców korzystających z roweru w codziennych podróżach. Tylko w ostatnim roku zrealizowano prawie 60 km tras rowerowych, łącznie do końca 2016 będzie ich już 550 km.

W działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza dużą wagę przywiązuje się również do dbałości o tereny zieleni, które wraz z lasami stanowią ok. 40% powierzchni stolicy. Ważnym działaniem jest zwiększenie udziału zieleni w Warszawie. W latach 2007-2015 nasadzono ponad 245 tys. drzew i 800 tys. krzewów. W tym czasie powstało też 11 nowych parków.

To tylko wybrane działania realizowane na rzecz czystszego powietrza w Warszawie, a poglądowo ilustruje je załączony rysunek.

rys. UM st. Warszawa

Udostępnij

Facebook