Ochrona powietrza w Wielkopolsce

28 lutego 2017 roku podczas briefingu prasowego Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła działania Samorządu związane z ochroną powietrza w regionie. Zaprezentowane informacje dotyczyły także przygotowań do opracowania uchwały antysmogowej.

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na względzie sytuację związaną z utrzymującymi się, we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego, przekroczeniami norm jakości powietrza dotyczącymi drobnocząsteczkowego pyłu i benzo(?)piranu – podjęto decyzję o wzmocnieniu walki o czyste powietrze poprzez wprowadzenie dodatkowego narzędzia pod postacią tzw. uchwały antysmogowej – podał wielkopolski urząd marszałkowski.

Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały antysmogowej musi być poprzedzone rzetelną i intensywną analizą potrzeb samorządów lokalnych w tym zakresie. Na tę chwilę połowa z nich jest na tak. Samorządy czekają głównie na wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pozwoli dofinansować realizację np. wymiany przestarzałych kotłów. Warto dodać, że uchwała antysmogowa – jeśli wejdzie w życie – nie będzie jednolita dla całej Wielkopolski, bowiem w różnych miejscach są różne potrzeby. Naszym zadaniem jest teraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego złożonego głównie z samorządowców i naukowców, którzy przeanalizują ankiety, potem konsultacje z gminami, tak by z końcem 2017 roku móc przedstawić propozycję szkieletu uchwały antysmogowej. Istotne z naszego punktu widzenia jest konsekwentne kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszego regionu i to robimy. Rolą Samorządu Województwa jest wspieranie samorządów lokalnych także w tym zakresie. Bez tej świadomości, ale też bez konkretnych rozporządzeń właściwego dla sprawy ministra, nie można mówić o podjęciu uchwały, która byłaby zbiorem restrykcji bez propozycji pomocy przy współdziałaniu w obszarze poprawy jakości powietrza w Wielkopolsce i całej Polsce – powiedziała Marzena Wodzińska.

Aktualnie, w całym Województwie obowiązują Programy ochrony powietrza, które stanowią akty prawa miejscowego. W dokumentach tych zostały określone przyczyny (emisja powierzchniowa z sektora komunalno-bytowego oraz emisja liniowa powodowana przez transport) i miejsca przekroczeń norm dla pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(@)pirenu. Wyznaczone zostały także działania naprawcze konieczne do wprowadzenia przez gminy.

Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), z ankiet przeprowadzonych wśród wszystkich gmin województwa, wynika uzasadniona potrzeba wprowadzenia twardego działania, jakim jest uchwała antysmogowa. Celem takiej uchwały jest stworzenie mechanizmów pozwalających na określenie dopuszczalnych do stosowania rodzajów i jakości paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Ograniczenia lub zakazy w tym zakresie mogą dotyczyć całego obszaru województwa lub jego części. Wymaga podkreślenia, że skorzystanie przez sejmik województwa z takiego instrumentu ma charakter fakultatywny, w przeciwieństwie do programów ochrony powietrza, których opracowanie jest obligatoryjne.

Mając te aspekty na uwadze Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła i podejmie kilkumiesięczną współpracę i dialog z interdyscyplinarnym zespołem skupiającym przedstawicieli samorządu, świata nauki oraz organizacji społecznych. Ma to na celu wypracowanie optymalnych zapisów uchwały antysmogowej, prowadzących do osiągnięcia realnej poprawy jakości powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UMWW i P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook