Monitoring danych przestrzennych w walce o jakość powietrza

W miniony czwartek (20 października br.), w Krakowie odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu pt. MONIT-AIR „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” – poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Projekt pozwolił na wyznaczenie obszarów, w których zachodzi szczególnie intensywna wymiana powietrza między miastem a otoczeniem zewnętrznym – jak informuje magistrat – w ogólnym zarysie pokrywają się one z kanałami przewietrzania, wskazanymi we wcześniejszych opracowaniach urbanistycznych. Tym razem udało się jednak pozyskać dokładniejsze dane, które w większym stopniu uwzględniają wpływ zieleni i zabudowy miejskiej na proces przepływu powietrza.

Kraków_zieleń

Wyznaczono także tzw. drugorzędne obszary przewietrzania, gdzie oprócz wydajnego transportu powietrza poza miasto, zachodzą intensywne procesy jego mieszania. Tereny te wspomagają odpływ zanieczyszczonego powietrza z miasta.

W ramach projektu dokonano również aktualizacji mapy roślinności Krakowa. Wynika z niej m.in., że w Krakowie rośnie ok. 1,24 mln drzew, a jak wiadomo zieleń miejska ma niebagatelny wpływ na jakość powietrza.

Opracowany w ramach Projektu system monitorowania informacji przestrzennych, stanowiący bazę danych, pozwala na racjonalizację decyzji związanych z planowaniem przestrzennym, w kontekście zapewnienia przewietrzania miasta, z uwzględnieniem miejsc regeneracji powietrza, terenów zieleni oraz likwidacji niskiej emisji.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook